Algemene inkoopvoorwaarden.

§ 1 Toepassingsgebied, overig verdragen en bijlagen

1. De volgende inkoopvoorwaarden van NORDWEST Handel AG (“NW”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die nu en in de toekomst tussen NW en de Leverancier worden gesloten met betrekking tot de levering van goederen, ook als deze niet uitdrukkelijk opnieuw worden overeengekomen of als NW de levering zonder voorbehoud accepteert met kennis van afwijkende leveranciersvoorwaarden.

2. De Leverancier verklaart zich akkoord met de NW-inkoopvoorwaarden door onvoorwaardelijke orderbevestiging of levering.

3. Alle overeenkomsten tussen NW en de Leverancier zijn vastgelegd in de individuele koopovereenkomsten en deze voorwaarden. Voor bepaalde goederen (bijv. eigen merken) kunnen verdere individuele contractuele regelingen gelden.

4. De “Leveringsvoorwaarden voor het magazijn in Gießen” zijn als  BIJLAGE I een essentieel onderdeel van deze voorwaarden.

§ 2 Bestellingen en het sluiten van een overeenkomst

1. Bestellingen worden alleen schriftelijk (ook per fax, e-mail of elektronische gegevensoverdracht) gedaan en zijn juridisch bindend. Bij eenoverlegging van een verzendingsrapport door NW wordt de toegang verondersteld.

2. De leverancier moet elke bestelling die hij wenst te accepteren, schriftelijk bevestigen met vermelding van de details van de bestelling (met name prijs, leveringsdatum, leveringshoeveelheid).

3. Indien dit niet binnen de in de individuele overeenkomst overeengekomen termijn, of anders binnen 10 kalenderdagen na ontvangst, gebeurt, is NW niet meer gebonden aan de order.

§ 3 Leveringsvoorwaarden en informatieplicht

1. De door NW in de order vermelde leveringsdatum of -termijn is bindend voor de Leverancier.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de levertijd 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling door de Leverancier.

3. Indien de leverancier met de levering in gebreke blijft, heeft NW recht op de wettelijke claims.  Bovendien kan NW een contractuele boete eisen van 1% van de orderwaarde per week, maar niet meer dan 5% van de orderwaarde. Dit wordt verrekend met eventuele schade door vertraging, die NW ook zal claimen. Het staat de Leverancier vrij te bewijzen dat er geen of slechts geringe schade is opgetreden.

4.  Indien de Leverancier, ondanks de overeengekomen bindende levertijd, de termijn met meer dan 5 werkdagen heeft overschreden, kan NW, onverminderd verdere aanspraken, zich terugtrekken uit de overeenkomst en de overeengekomen goederen elders aanschaffen en/of schadevergoeding eisen wegens niet-nakoming. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering DDP (delivered duty paid, Incoterms 2010) aan magazijn NORDWEST Gießen of aan een door NW opgegeven ander afleveradres.

§ 4 Bijzondere voorwaarden voor catalogusgoederen

1. NW informeert de Leveranciers voor het begin van een catalogusperiode welke producten worden vermeld en welke hoeveelheden door NW zijn gepland. De Leverancier verplicht zich om NW onmiddellijk op de hoogte te stellen als er vertragingen te verwachten zijn.

2. De Leverancier verbindt zich ertoe de hierboven vermelde hoeveelheden op voorraad te houden en binnen 10 werkdagen na afroep te leveren. De Leverancier verplicht zich bovendien om NW te informeren wanneer 2/3 van deze hoeveelheden zijn afgeroepen, zodat NW de mogelijkheid heeft om tijdig nieuwe bestellingen te plaatsen.

3. Indien een product uit het assortiment van de leverancier wordt verwijderd of ingrijpend wordt gewijzigd, dient NW hiervan vooraf en tijdig schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, zodat hiermee bij de productie van de catalogus rekening kan worden gehouden. Veranderingen in de productie die van invloed zijn op de kwaliteit van het product moeten ook tijdig worden gemeld.

§ 5 Deelleveringen en overleveringen

Deelleveringen vormen geen nakoming, tenzij NW hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien ontoereikende hoeveelheden worden geconstateerd, heeft NW het recht te eisen dat deze worden gecrediteerd ter hoogte van de inkoopprijs vermeerderd met de eventueel gemaakte kosten, dan wel de factuur dienovereenkomstig te corrigeren en onmiddellijk bij de betaling in mindering te brengen.  Niet overeengekomen leveringen kunnen door NW op kosten van de leverancier worden geretourneerd.

§ 6  Recht van teruggave

NW kan zonder de voorwaarden van §§ 12,13 binnen twee jaar de geleverde goederen terugsturen tegen een onverkorte creditering van het factuurbedrag. De reden voor de terugzending moet een magazijnopruiming zijn van niet gangbare goederen, bijvoorbeeld als gevolg van een verandering in de productlijn van de Leverancier. De geretourneerde goederen moeten in originele verpakking zijn en in verkoopbare staat zijn. Het recht van teruggave is niet van toepassing op NW-handelsmerken of op maat gemaakte producten.

§ 7 Verpakking en markering

1. Elk artikel (verzendeenheid) moet worden gemarkeerd met het corresponderende Nordwest-artikelnummer, het EAN/GTIN-nummer en de wettelijk voorgeschreven verplichte informatie.

2. Indien de Leverancier verantwoordelijk is voor het niet etiketteren van de goederen, behoudt Nordwest zich het recht voor om de artikelen achteraf te etiketteren en de leverancier te belasten met de extra kosten.

§ 8 Verzending

1. Een berekening van verpakkingen, beladings- en hulpmaterialen wordt niet geaccepteerd.

2. Bij leveringen uit het buitenland is de Leverancier verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke en douanevoorschriften, met name die van de Europese Unie, en is hij aansprakelijk voor de schade die door de Leverancier wordt veroorzaakt als gevolg van de niet-naleving.

§ 9 Prijzen

1. De prijzen zijn vaste prijzen, netto en rechtenvrij vanaf fabriek (DDP Incoterms 2010), inclusief verpakking, exclusief de betreffende omzetbelasting.

2. Prijswijzigingen dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan de NW-vakafdeling met een termijn vooraf van zes maanden.

§ 10  Betalingsvoorwaarden

1. Betaling vindt plaats na volledige ontvangst van de goederen en ontvangst van de factuur. Op alle facturen van de leverancier dient het door NW aangegeven bestelnummer te worden vermeld.

2. De factuurbedragen worden verrekend volgens de afzonderlijk overeengekomen betalingsvoorwaarden. Als er een NW-leverancierscontract bestaat, zijn de bepalingen daarvan van toepassing. Indien er geen betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dan volgt de betaling van NW met een korting van 3% binnen 22 dagen.

3. De aanvang van de kortingsperiode wordt bepaald door de datum van ontvangst van de zending of de datum van ontvangst van de factuur door NW, indien deze laatste later dan de goederen wordt ontvangen.

§ 11 Verrekening en ophouden

De Leverancier is alleen gerechtigd tot verrekening of het doen gelden van retentierechten als de tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

§ 12 Klachten

1. Klachten in de zin van § 377 e.v. HGB (Duits Wetboek van Koophandel) worden geacht op tijd te zijn als ze binnen 10 dagen na de volledige levering van de goederen worden ingediend. Indien er sprake is van een verborgen gebrek, is NW verplicht het gebrek binnen 10 dagen na ontdekking ter berisping ervan te melden.

2. De gebrekkige goederen zullen ofwel door NW op kosten van de Leverancier aan de Leverancier worden geretourneerd, ofwel op kosten van de Leverancier worden opgeslagen totdat zij binnen een overeengekomen termijn worden afgehaald.

§ 13 Garantie, rechten van derden, productaansprakelijkheid

1. NW heeft onverminderd recht op de wettelijke garantieclaims tegen de leverancier, tenzij hieronder anders is bepaald.

2. De leverancier is jegens NW en haar leden aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit inbreuken op auteursrechten, octrooien, gebruiksmodellen en andere bepalingen en overige rechten van derden. Indien tegen NW of haar leden vorderingen worden ingesteld op grond van inbreuken op het auteursrecht of andere eigendomsrechten, vrijwaart de leverancier NW of het lid en verbindt hij zich ertoe alle kosten te dragen, voor zover de leverancier wettelijk aansprakelijk is voor het gebrek dat de aansprakelijkheid heeft veroorzaakt.

3. De leverancier is verantwoordelijk voor correcte kwaliteits- en herkomstbeschrijvingen in de factuur. Bovendien garandeert hij met name dat de geleverde goederen voldoen aan de Duitse en Europese wettelijke en officiële voorschriften voor de verkoop en het gebruik van dergelijke goederen (bijv. GPSG, DIN, VDE, VDI, TÜV/GS BauPVO, CE etc.). Op verzoek worden de vereiste certificaten (bijvoorbeeld van goederen waarvoor bevestiging van de veiligheid vereist is) aan NW ter beschikking gesteld.

4. In het bijzonder moet de leverancier de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid en de overeenkomstige voorschriften in andere landen of de Europese Unie in acht nemen, in het bijzonder om de aandacht te vestigen op specifieke gevaren van zijn producten op een manier die duidelijk zichtbaar is voor de eindgebruiker.

5. Indien tegen NW of haar leden vorderingen tot schadevergoeding worden ingesteld wegens lichamelijk letsel, zaakschade en/of vermogensschade als gevolg van een productgebrek, vrijwaart de leverancier NW of haar leden tegen dergelijke vorderingen, voor zover de leverancier wettelijk opdraait voor het gebrek dat de aansprakelijkheid veroorzaakt. Dit geldt ook indien de leverancier/fabrikant tijdens de constructie of het ontwerp rekening heeft gehouden met de suggesties van NW en niet schriftelijk heeft gewezen op de bijzondere risico’s die daaraan verbonden zijn.

6. De leverancier is verplicht een adequate productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en in stand te houden.

7. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken is 36 maanden vanaf de overdracht van het risico, tenzij anders is overeengekomen.

§ 14 Conformiteit en stofverboden

1. De Leverancier verplicht zich tot naleving van de REACH-verordening (Verordening EG nr. 1907/2006) met betrekking tot de goederen die aan NW in het magazijn of aan NW-leden in de dropshipping business worden geleverd, inclusief de verpakking. De Leverancier is verplicht om alle aan NW geleverde stoffen zelf te (voor)registreren of te laten (voor)registreren door toeleveranciers indien hij onderworpen is aan registratieverplichtingen conform REACH. Indien de leverancier zelf niet onderworpen is aan registratie krachtens de REACH-verordening, dient hij zijn toeleveranciers te verplichten hun verplichtingen krachtens REACH na te komen.

2. De Leverancier verplicht zich om NW alle informatie en documentatie die vereist is op basis van de REACH-verordening binnen de in REACH gestelde termijnen te verstrekken of om de informatie van zijn toeleverancier onverwijld door te sturen naar NW.

3. Indien door klanten, concurrenten of autoriteiten een vordering tegen NW wordt ingesteld wegens schending van de REACH-voorschriften, die toe te schrijven is aan een van de goederen van de Leverancier, heeft NW het recht te eisen dat de Leverancier NW vrijwaart van dergelijke vorderingen of NW vergoedt voor de schade die wordt veroorzaakt door het ontbreken van de REACH-conformiteit.

4. Voornoemde verplichtingen gelden dienovereenkomstig (met uitzondering van de registratieverplichtingen) indien de Leverancier in een niet-EU-land is gevestigd.

5. Bovendien verbindt de Leverancier zich ertoe de bepalingen van de wet op de verhandeling, de teruggave en de milieuvriendelijke verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) na te leven en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor NORDWEST na te komen. In dit verband verplicht de Leverancier zich in het bijzonder om namens NORDWEST zonder kostenberekening de etiketteringen overeenkomstig § 7 ElektroG op het onderwerp van de overeenkomst aan te brengen en zich bij de Stichting Register Afgedankte Elektrische Apparatuur (EAR) te laten registreren. Producten worden als gebrekkig beschouwd als de etiketteringsverplichtingen van de ElektroG niet zijn nagekomen. In dit geval is NORDWEST niet verplicht tot afname van de goederen.

6. De Leverancier draagt zorg voor een correcte terugname, behandeling en verwijdering van alle in het kader van dit contract geleverde apparatuur na afloop van de gebruiksperiode in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de ElektroG.

7. De Leverancier verbindt zich ertoe alle transport- en buitenverpakkingen gratis terug te nemen overeenkomstig de Duitse verpakkingsverordening of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk te bewijzen dat de gebruikte verpakkingen in een goedgekeurd terugnamesysteem voor verpakkingen zijn gelicentieerd en dat de afvalverwijderingskosten reeds zijn betaald. Indien de Leverancier deze verplichting niet nakomt, heeft de afnemer het recht om deze op kosten van de Leverancier af te voeren.

8. De Leverancier zorgt ervoor dat alle eisen en stofverboden overeenkomstig de wettelijke voorschriften die gelden voor de Europese Unie worden nageleefd (in het bijzonder: de verordening betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (EG nr. 1005/2009), de verordening inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (EG nr. 842/2006) en de richtlijn inzake batterijen en accu’s (2006/66/EG). De leverancier zorgt er bovendien voor dat zijn producten voldoen aan de huidige grenswaarden van de RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Dit geldt ook voor producten die niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. De enige uitzonderingen hierop zijn producten die duidelijk geen onderdeel kunnen zijn van elektronische producten.

9. De Leverancier is verplicht om te voldoen aan alle bepalingen van de BauPVO (Verordening EU 305/2011) en garandeert ten opzichte van NW dat hij zal voldoen aan alle informatie-, etiketterings-, prestatieverklarings- en rapportageverplichtingen. De Leverancier zal NW alle verklaringen uiterlijk bij de levering schriftelijk in de Duitse taal toesturen. Op verzoek van NW verstrekt de Leverancier uiterlijk bij de levering alle noodzakelijke verklaringen en documenten in de talen van het toepassingsgebied van Verordening EU 305/2011. Het bovenstaande is ook van toepassing op de naleving van alle voorschriften betreffende bouwmaterialen die niet zijn geharmoniseerd in het kader van Verordening EU 305/2011 volgens nationale bepalingen.

10. Indien een van de in deze verordening gedane toezeggingen wordt geschonden, wordt dit beschouwd als een gebrek dat inherent is aan het product.

§ 15 Discretie

Het bestaan en alle details van een opdracht moeten vertrouwelijk worden behandeld. De Leverancier en NW verplichten hun medewerkers eveneens tot geheimhouding. In het geval van een overtreding behouden wij ons het recht voor om schadeclaims in te dienen.

§ 16  Sociale verantwoordelijkheid

De Leverancier verbindt zichzelf en zijn toeleveranciers tot de naleving van de ethische richtlijnen, in het bijzonder de principes van het Global Compact van de VN, de ILO-conventies, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de VN-conventies over de rechten van het kind en de OESO-richtlijnen voor internationale ondernemingen.

§ 17  Industriële eigendomsrechten

1. De Leverancier staat NORDWEST het vrije en onbeperkte gebruik toe van de in het kader van de zakelijke relatie verstrekte artikelgegevens, illustraties, foto’s, beeldgegevens of fotomonsters voor de duur van dit contract. NORDWEST verzekert deze niet te gebruiken voor bedrijfsvreemde doeleinden, maar alleen in het kader van de promotie van de verkoop van de producten van de Leverancier aan of door NORDWEST-leden en -klanten of voor publicaties en presentaties in verband daarmee.

2. De Leverancier draagt aan NORDWEST het recht over om zijn leden eenvoudige gebruiksrechten inzake de verstrekte gegevens te verlenen, maar alleen voor de bovengenoemde doeleinden en in bovengenoemde mate.

3. NORDWEST mag de in lid 1 genoemde gegevens en afbeeldingen na het sluiten van de overeenkomst blijven gebruiken zolang de betreffende goederen nog in de actuele catalogi staan of uit voorraad moeten worden verkocht, maar niet langer dan vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst.

4. De Leverancier verzekert dat hij vrijelijk kan beschikken over het aan NORDWEST geleverde beeld- en gegevensmateriaal en dat het vrij is van rechten van derden.

5. De Leverancier zal NORDWEST vrijwaren van vorderingen van derden die tegen NORDWEST worden ingesteld, ook al heeft NORDWEST voldaan aan de bepalingen onder punt 1.

§ 18 Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze inkoopvoorwaarden ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.

§ 19 Contracttaal, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie, toepasselijk recht

1.  De taal van de overeenkomst is Duits.

2. De plaats van uitvoering voor leveringen en betalingen (inclusief chequevorderingen) is het hoofdkantoor van NW of de door NW in de bestelling aangegeven plaats van bestemming.

3.  De exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen tussen de Leverancier en NW is de vestigingsplaats van NW, indien de Leverancier een geregistreerd handelaar is. NW heeft ook het recht om een vordering in te stellen bij de statutaire zetel van de leverancier.

4. Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Test